top of page

Vilkår

Padel House AS, avdeling Padel House Hegdal og Padel House Larvik, Golfklubben.

 

Generelt

Generelle vilkår er våre komplette vilkår som gjelder samtlige Padel House lokasjoner Larvik. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres på papir.

Trening på eget ansvar, og ansvar for personlige eiendeler.

Alle Padel House sine lokasjoner i Larvik er ubemannet, og medlemmet som benytter Padel House sine lokasjoner, må være klar over det ikke er personal til stede. Medlemmet er kjent med den risiko at uønsket hendelse kan oppstå, og at personalet da ikke er til stede for å veilede.

Glemmer medlemmet ting på Padel House sine lokasjoner, blir eiendeler lagt i egen gjenglemt kurv. Gjenglemt eiendeler vil ikke bli låst inn eller sikret. Padel House har ikke ansvar for gjenglemte ting. Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

Padel House sine lokasjoner i Larvik er ubemannet i åpningstiden. Medlemmet må på ingen tidspunkt slippe inn andre mennesker, kun de som er med i medlemmet sin reservasjon av spilletid.

Medlemmet må gjøre seg kjent med brannrutiner og hvor nødutgang er plassert, slik at man ved uønsket hendelse kan forlate bygningen trygt. Branntavle og kart henger ved hovedinngangen. Alle nødutganger er merket.

Dersom medlemmet oppdager det som kan være uønsket hendelse, som brann, tyveri e.l. bes medlem om å varsle nødetater. Ved akutt hendelse ring Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113.

Padel House AS har ulike typer av medlemskap som reguleres i disse vilkårene:

Padel House Medlem og Ungdom

Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på Padel House AS sin nettside.

Medlemmer har ikke medlemsrabatt på Padel House sine spesial tilbud og kampanjer. Da er det tilbudet/kampanje prisen som gjelder.

Medlemmet og eventuelt andre besøkende er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å utføre aktivitet i padel hallene, både i organisert og uorganisert form. Padel House AS fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold på våre padel baner, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

Ved registrering, kjøp av medlemskap, bekrefter vedkommende at alle oppgitte opplysninger er korrekte.

Kameraovervåking vil bli gjennomført på Padel House sine lokasjoner.

Padel House vil utføre kontroller på Padel House sine lokasjoner.

 

Medlemskap

Medlemskap hos Padel House kan tegnes av personer som:

Har en allmenn god helsetilstand og vurderer egen fysisk form god nok til å utnytte tilbudet til Padel House AS.

Ikke har utestående gjeld tilknyttet medlemskap hos Padel House AS.

Er mellom 12 og 15 år, men foresatt(e) må signere for medlemskapet ved innmelding, og er juridisk ansvarlig for medlemskapet. Foresatt(e) blir med da ansvarlig for alle betalinger i sammenheng med medlemskapet.

Personer under 18 år, men som har fylt 15 år.

 

Padel House AS forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet kan oppleve kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold.

Aldersgrense

Aldersgrense for medlemskap hos Padel House er 12 år.

Overdragelse av medlemskap

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Medlemmet kan ikke gi andre tilgang til våre haller. Padel House AS har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte i morselskap eller det enkelte senter.

Padel House vil utføre kontroller på Padel House sine lokasjoner. Fremvise gyldig legitimasjon ved kontroll

Varighet og opphør

Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt, og vil forskuddsbetales, ingen bindingstid annet enn de månedene medlemmet har kjøpt medlemskap for, og en måneds oppsigelsestid.

Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av forhåndsbetalt medlemskap.

Oppsigelsen må skje skriftlig.

Medlemmet har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Padel House AS innen 14 dager etter inngåelse av treningskontrakt, jf. angrerettloven § 20.

Dersom medlemmet starter å trene før angrefristens utløp, vil medlemmet være forpliktet til å betale for den del av tjenesten han/hun har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt.

Dersom medlemmet må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, varige kroniske sykdommer, frafalles bindingstiden og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid. Dokumentasjon må fremlegges og det er opp til Padel House AS å vurdere om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Endringer i avtale

Padel House AS har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Padel House forbeholder seg retten til å foreta årlig indeksregulering av løpende avtaler uten forutgående varsling. Ved endring i medlemsavgiften utover dette, skal medlemmet varsles minimum en måned før prisjusteringen trer i kraft.

Endringer Padel House antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles minimum en måned før endringen trer i kraft, og medlemmet gis rett til å terminere kontrakten. Dette gjelder også i eventuell bindingstid.

Sperring og heving av medlemskap

Padel House har rett til å sperre medlemskapet inntil forholdet er rettet eller heve avtalen med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold anses blant annet:

- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, etter mottatt skriftlig advarsel

- misbruk av medlemskort. Eksempelvis booker bane i sitt navn og medlemskap, men lar andre spille og ikke en selv.

Medlemskap og legitimasjon

Padel House benytter en app for booking og registrering og åpne dører. Tilgang krever aktivt medlemskap. Medlemskap og app er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Overtredelse av dette punktet anses som vesentlig mislighold av kontrakten, og medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til Padel House AS. Erstatningen er begrenset til gjeldende kost for baneleie når misligholdet/ene fant sted og kontrollgebyret kr. 1.500,- per mislighold.

Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet blir misbrukt av andre. Padel House vil utføre kontroller på Padel House sine lokasjoner. Fremvise gyldig legitimasjon ved kontroll

Betalingsbetingelser

Medlemmet skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. Padel House til enhver tid gjeldende prisliste.

Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i juni. Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde.

Medlemmer som har inngått medlemskap med avtale om automatisk trekk (AvtaleGiro, repeterende kortbetaling eller andre lignende ordninger), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling.

Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.    

Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil Padel House kunne sperre adgangen til medlemskap, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

Trekk skjer samtidig med trekk for månedsavgift.

Medlemmet er pliktig til a umiddelbart endre personopplysninger slik som navn, adresse, telefon eller e-mail i sin bruker i Playtomic.

Padel House har ikke ansvar for de tilfellene der en eventuell betalingspåminnelse eller informasjon ikke mottas på medlemmets til enhver tid aktuelle og oppgitte personopplysninger.

Overvåkning

Våre lokasjoner er kameraovervåket.

Personvern og markedsføring

Padel House vil til enhver tid behandle medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring.

Padel House behandler personopplysninger om sine medlemmer i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Ved inngåelsen av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at senteret registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, foto, betalingsopplysninger og lignende) samt medlemmets bruk av senterets tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra Padel House. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Padel House AS v/Daglig leder.

Medlemmet samtykker til at senteret lagrer spillehistorikk med det formål å kunne følge opp medlemskapets aktivitet og tilrettelegge spilleopplegget for vedkommende. Med spillehistorikk menes antall bookinger, hvilke gruppetimer og aktiviteter som medlemmet har bestilt plass til og hvilke gruppetimer og aktiviteter som medlemmet har avbestilt.

Utlevering av opplysninger til utenforstående knyttet til medlemmet kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utlevering er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

Ved inngåelse av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at Padel House kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post, telefon m.fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud iht. markedsføringsloven §15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedshenvendelser ved å kontakte senteret. Markedsaktivitet basert på samtykke kan medlemmer selv administrere. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår, endringer av medlemsavtalen eller annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre medlemsavtalen.

Medlemmet plikter å informere Padel House om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.).

Force Majeure. Lovvalg. Tvisteløsning

Padel House er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av spillemuligheter på grunn av forhold utenfor Padel House sin kontroll, og som Padel House ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).

Medlemskapet er underlagt norsk lov.

Tvister mellom medlemmet og Padel House skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.

Våre medlemskap: Padel House Medlem og Ungdom 12-18 år

Som medlem får du benytte deg av alle Padel House sine lokasjoner, Padel House Hegdal og Padel House Larvik, Golfklubben.

Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende månedlig på forskudd.

Priser og innhold står beskrevet på vår nettside.

Medlemmer har ikke medlemsrabatt på Padel House sine spesial tilbud og kampanjer. Da er det tilbudet/kampanje prisen som gjelder.

Padel House kan ikke garantere tilgjengelig plass på våre Padel baner.

bottom of page